top of page

Odkud přichází Vítr

Where the Wind Comes From

01_INTRO - ENTITA (0-01-36-12)
02_VIRA (0-01-32-03)
02_VIRA (0-01-10-05)
03_PSYCHOPOMP (0-02-17-22)
04_LALABE (0-01-17-10)
04_LALABE (0-02-50-22)
04_LALABE (0-03-30-06)
01_INTRO - ENTITA (0-00-42-19)
05_04_GAIA - DOMOV (0-00-40-08)
03_PSYCHOPOMP (0-03-04-03)

audiovizuální modlitba za Lásku_________
audiovisual prayer for Love_____________
--->2012  -> 2024


 

2013

2016

2021

Kamila Boháčková: Děti, Poutníci a mýty...

- úryvek z textu pro FAMU z roku 2013

 

....................................................................

///"Nejosobitější a současně nejmetaforičtější snímek jsem si nechala záměrně na konec. Bakalářský film Soni Jelínkové Odkud přichází vítr se vymyká běžným měřítkům, která klademe na animovaný film, zejména v českém prostředí, jež stále ctí tradici české animované školy. Je spíše autorskou zpovědí, „vizuální modlitbou“, jak uvádí sama autorka, či sledem rozpohybovaných obrazů než animací v pravém slova smyslu. místo příběhu metafory, místo postav symboly, místo pohybu rozpohybovaná malba. Soňa Jelínková má mimořádný výtvarný talent, což projevila už ve svých předchozích snímcích, jako je Věnováno tmě či Modlitba za bojovnou duši. Její díla jsou protkána biblickými motivy (had, jablko sváru) či mytologickými a pohádkovými symboly (člověk-pták), které dodávají animaci spirituální rozměr, v našich podmínkách neobvyklý. Přivádí do ní staronové božstvo. Její filmy jsou nekonečnými metamorfózami symbolických postav v imaginárních krajinách. Odkud přichází vítr jde v tomto směru možná ještě dál než předešlé autorčiny filmy. Soňa Jelínková je autorka s tak osobitým rukopisem a pojetím, že je otázka, zda ji animace a její pravidla (minimálně ta školní) příliš nesvazují. Zatímco v běžném životě je nezařaditelnost a boření překážek a hranic na obtíž, v umění je výhodou. A jsou umělci, pro něž je jedinou legitimní cestou."

Kamila Boháčková: Children, pilgrims and myths...

- excerpt from the text for FAMU from 2013

........................................................................

 

///"I deliberately left the most unique and at the same time the most metaphorical picture for the end. Sonia Jelínková's bachelor film From where the wind comes from deviates from the usual standards that we set for an animated film, especially in the Czech environment, which still honors the tradition of the Czech school of animation. It is rather an author's a confession, a "visual prayer", as the author herself states, or a sequence of moving images rather than animation in the true sense of the word. instead of metaphor, instead of characters, symbols, instead of movement, moving painting. Soňa Jelínková has an extraordinary talent, which was already evident in her previous works, such as Devoted to Darkness or Prayer for a Fighting Soul. Her works are interwoven with biblical motifs (snake, apple of discord) or mythological and fairy-tale symbols (man-bird), which give the animation a spiritual dimension, unusual in our conditions. She brings to it the ancient deity Her films are endless metamorphoses of symbolic characters in imaginary lands. Where the Wind Comes From goes perhaps even further in this direction than the author's previous films. Soňa Jelínková is an author with such a distinctive handwriting and concept that the question is whether animation and its rules (at least the school ones) do not bind her too much. While in everyday life being unclassifiable and breaking down barriers and boundaries is a difficulty, in art it is an advantage. And there are artists for whom there is only one legitimate path."

Snímek obrazovky 2024-01-12 v 16.15.51.png

6.jpg
rrrra_ikona_512px.png
bottom of page